وکالیست سوپرانو

نخستین وبلاگ آموزش مبانی سلفژ و نت خوانی

مدلاسیون " آنهارمونیک " - آکوردهای سون کاسته و آنهارمونیکها - بخش اول
نویسنده : رابعه ( عسل ) رضوی ، Rabeah( Asal) Razavi - ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩۳
 

درود بر همراهان وبلاگ وکالیست

اگر از نگاشت پیشین به یاد داشته باشید ، گفتیم که دو نت " آنهارمونیک " ، نتهایی هستند که همنام نیستند اما همنوایند .

اگر شنونده به دو نت آنهارمونیک گوش سپارد ، به جای شنیدن دو نوای مختلف ، تنها یک صدا را خواهد شنید. می دانیم که در ساختار آکورد ، نتهایی را به عنوان پایه و سوم و پنجم  می نگاریم که گاهی ممکن است این نتها را ، بدون  دگرگونی صداهایشان ، به سان نت "انهارمونیک " به کار بریم و با این روش ، به دگرگونی "تنالیته " ، برسیم . به این کار ، " مدلاسیون آنهارمونیک " می گوییم .

نمونه :   آکورد درجه هفتم  تنالیته سی بمل  و  آکورد درجه هفتم تنالیته سل مینور 

آکورد  "لا - دو - می بمل -سل بمل " VII7  آکورد سون  درجه هفتم تنالیته "سی بمل "   و آکورد "لا - دو - می بمل - فا دیز " که آکورد معکوس اول سون درجه هفتم (  VII 6 5)  تنالیته سل مینور است . این آکوردها هم صدایند اما نامهای گوناگون دارند . از دیگر آکوردهای همصدا با آنها می توان به  " لا - دو - ر دیز - فا دیز " که آکورد معکوس دوم سون درجه هفتم ( VII 43)  از تنالیته " می مینور " است یا آکورد " لا - سی دیز - ر دیز - فا دیز " که آکورد معکوس سوم درجه هفتم (  VII 2)  از تنالیته " دو دیز مینور " است ،نام برد.

آکوردهای 7 کاسته تنها آنهارمونیک ها ی مورد نیاز نیستند . می توان از آکوردهای کامل ماژور " شش - چهار " هم بهره گرفت و بخش باس را دیز دار کرد .

نمونه استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی ص 160 چنین است :

  "  لا - دو دیز - می - لا   "  به  جای آکورد ( لا - ر بمل - فا بمل - لا )  که آکورد جایگزین به آکورد  " لا - ر بمل - می بمل - دو بمل " ، " حل هارمونیک " شده است .  زیرا اگر بخواهیم از خطای آلتراسیون دوری جوییم و هر دو نت بخش باس و نت سوپرانو که همانا اینجا تکرار نت باس است را دیز دار نکنیم( به بالا آلتره نشوند ) ، در هنگام تکرار نت باس ،  این نت به سوی هفتم آکورد " دو - بمل " حرکت می کند و آکورد " معکوس دوم " می شود که با عدد 43  ، آن را می نویسیم  و این آکورد هم در " سی بمل - ر بمل - فا - سی بمل " حل می شود  و این آکورد حل شده هم دیگر سون نیست و با گذر از 7 بودن ، به آکورد " می بمل " می پیوندد.  

 آکورد   لا - دو دیز - می - لا       به  آکورد    لا - ربمل - فا بمل - لا   در میزان نخست

به    میزان دوم با آکورد   سی بمل - ر بمل - فا بکار - سی بمل     که  سی بمل در بخش سوپرانوی این آکورد به سوی نت لا بمل حرکت می کند . 

اینجا اگر آکورد اول میزان دوم " فا " را بکار نگاه داریم و آلتره به بالا نکنیم ، می توانیم به " حل " ادامه دهیم چرا که آکوردمان کماکان ، آکورد " کاسته " است .

و میزان سوم که  آکورد می بمل - سی بمل - می بمل - سل  خواهد بود

***

در نگاشت آینده درباره این گونه از " حل " هارمونیک در مدلاسیون " آنهارمونیک " بیشتر خواهیم دانست.

(C)

2003 -2014

Rabeah (Asal) Razavi

http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir

https://facebook.com/vocalistsoprano

https://facebook.com/vocalistmezzosoprano

https://facebook.com/groups/vocalistmezzosoprano


 
 
مدلاسیون کروماتیک در درجات 5 و 6 و 7 گام ماژور - مقدمه مدلاسیون آنهارمونیک
نویسنده : رابعه ( عسل ) رضوی ، Rabeah( Asal) Razavi - ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
 

درود بر همراهان وبلاگ وکالیست سوپرانو

در نگاشتهای پیشین کارکرد آلتراسیون درجات یکم تا چهارم گام ماژور را در دانش هارمونی و مدلاسیون کروماتیک بررسی کردیم و اکنون این موضوع را در درجات دیگر گام ، خواهیم نگریست .

نخست درجه پنجم یا V  : در این درجه از گام که با درجات دیگر  همسایه  خویش ( درجه چهار و شش ) در شکل ماژور خود ، یک پرده ، فاصله دارد ، و می تواند هم دیز بپذیرد و هم بمل ( آلتراسیون به بالا و پایین در درجه پنجم ) ، اگر " نت پایه " اکورد  ماژور باشد ، نکوتر آن است که دیز پذیرد و به سوی بالا آلتره شود . استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی خویش در ص 156 ، دلیل این امر را " حل آسانتر آکوردهای کاسته ، نسبت به آکوردهای افزوده می دانند . آلتره به پایین درجه پنجم گام دشوار است اما در آلتره به بالای درجه V  ، آکورد درجه سوم و مینور ما تبدیل به یک آکورد کامل ماژور می شود و این کار می تواند راه را برای "مدلاسیون به مینور نسبی " بگشاید .

من ( رابعه رضوی ) ( عسل ) ، به عنوان نگارنده وبلاگ وکالیست معتقدم ، اگر  گام نمونه را دو ماژور همیشگی ذر نظر بگیریم  و به درجه پنجم آن که سل است بنگریم ، این درس را آسانتر فرا خواهیم گرفت .بنابراین اگر همین نت درجه پنجم را به جای اینکه پایه آکورد قرار گیرد ، نقش پنجم را ایفا کند ، به آکورد ( دو - می - سل ) یا همان اکورد درجه یکم(I) از گام دو ماژور می رسیم . این اکورد هم می تواند دیز بپذیرد و به بالا آلتره شود و هم می تواند بمل بپذیرد و به پایین آلتره شود . نهایت اینکه  هفتم اکورد درجه ششم هم می تواند در آکورد سون باشد .نمونه : لا - دو - می - سل  و در آن به همراه پنجم آکورد ، بمل پذیرد و به پایین آلتره شود و آکورد ( لا - دو - می بمل - سل بمل ) را بسازد .

این آکورد (لا - دو - می بمل - سل بمل ) که  آلراسیون در درجات پنجم و هفتمش روی داده است ، در " حل هارمونیک " می تواند تنالیته یا نت ابتدای گام را دگرگون سازد و از دو به " سی بمل " ، " مدلاسیون " کند . 

درجه ششم (VI) : همانند آلتراسیون درجه دوم و شش افزوده است .

درجه هفتم (VII) : می دانیم که فاصله درجه هفتم و اکتاو هر گام ماژور نیم پرده است . در نتیجه نیازی به آلتراسیون به بالا و دیز پذیرفتن است .  اما آلتراسیون رو به پایین  آن بسیار متداول است . می تواند به آسانی " بمل " پذیرد . چه بسا هنگام نواختن بخواهیم آن را به کار بریم و دریابیم چقدر زیباست و از جمله بهترین آلتراسیونهاست .

نمونه : آکورد دو سون را در نظر بگیریم که درجه هفتمش یعنی سی ، بمل شده است .

دو - می - سل - سی بمل  اینجا بسیار آلتراسیون مطبوعی رخ داده است و شنیدن و نواختنش توصیه می شود .  این کار خاصیت محسوس بودن "نت سی" در گام دو ماژور  را از بین می برد و انگار نت را ملایم تر و خوش نواتر می سازد . بیازمایید .

در نهایت همه این مدلاسیونها و آلتراسیونها ، و حرکت مدلاسیونی اکوردها ، غنای بیشتری به آثار شما خواهد بخشید .

****

اما اشاره کوتاهی نیز به "آنهارمونیک" می کنیم و اینکه چنان که پیشتر گفتیم  ، آنهارمونیک ها  دو نت همصدا اما دارای نامهای متفاوت  بوده یا همنوای غیر همنام ، هستند . نمونه "سی بمل - لا دیز "  یا " فا دیز - سل بمل " و گاه در آکوردهایمان می توانیم بدون دگرگونی نوای نت ، از آن به مثابه آنهارمونیک بهره جوییم .در نگاشتهای آینده بیشتر به "مدلاسیون آنهارمونیک " خواهیم پرداخت .

آموزگار  و وبلاگر وبلاگ وکالیست سوپرانو : رابعه ( عسل ) رضوی

Teacher + Blogger : Rabeah ( Asal) Razavi

(C) 

2003 -2014 

All Rights Reserved

https://facebook.com/vocalistsoprano

https://facebook.com/vocalistmezzosoprano

https://facebook.com/groups/vocalistmezzosoprano

http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir

 

 


 
 
آکورد درجه چهارم در مدلاسیون کروماتیک و هفت سین موسیقایی وبلاگ وکالیست سوپرانو
نویسنده : رابعه ( عسل ) رضوی ، Rabeah( Asal) Razavi - ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز ٢ فروردین ۱۳٩۳
 

درود بر همراهان وبلاگ وکالیست سوپرانو

به ترنم،  به نوانش، به خوش آهنگ ترین ساز نوبهاران خوش باد.

در ادامه درسهای هارمونی در سال گذشته   و موضوع  مدلاسیون کروماتیک

اکنون به نتهای درجه  چهارم گام می نگریم و دگرگونی آنها را در هنگام مدلاسیون کروماتیک بررسی خواهیم کرد .

 نیاز به یاد آوری نیست که اگر گام ما بزرگ ( ماژور ) باشد ، میان این درجه با درجه پیش از آن ، نیم پرده فاصله طبیعی وجود دارد . بنابراین امکان آلتراسیون به پایین یا بمل کردن نت درجه چهارم ، وجود ندارد . چرا که به خودی خود  این فاصله نیم پرده ای است . در مینورها وگامهای کوچک ، نیز درجه چهارم را آلتراسیون پایین رونده نخواهیم کرد ، چرا که راهی بس دشوار است .

اما نت درجه چهارم را می توان دیز دار کرد . برای نمونه نت" فا "در گام دو ماژور ( نت درجه چهارم ) است و به آسانی می توان از   آن  در آلتراسیون بالارونده ، نت "فا دیز"  ساخت .

آکورد درجه چهارم که با این نت آغاز شود ، و نت پایه اش فا دیز باشد ، آکورد کاسته درجه IV  چهار است و بنابراین ، اگر بخواهیم بر اساس قواعد هارمونی ، به " حل " آن بر درجات دیگر بیندیشیم ، باید از ماژور و مینورهای " هارمونیک " استفاده کنیم یا اینکه آن را به سوی آکورد درجه دوم کوچک ( مینور ) ، حل کنیم.

اما اگر بخواهیم هم نت فا که در این نمونه دو ماژور ، با آلتراسیون فا دیز شده است و " پایه " اکورد درجه چهار است  و  هم سوم آکورد درجه چهارم ، یعنی " لا " را آلتره کرده باشیم ، راه بهتری وجود دارد .

اینکه نت فا ، یعنی پایه این آکورد ، آلتراسیون به بالا شود ، و بر اساس همان قانون مشهوری که در سالهای گذشته بررسی کردیم ، نت بخش دیگر آکورد بر خلاف باس و پایه ، جرکت بالا رونده داشته باشد . به بیان روشن تر ، سوم آکورد ، برخلاف فا دیز به پایین ، آلتره شود . سوم آکورد ما ، اینجا ، نت "لا " است که اگر آن را نیم پرده بم کنیم و به پایین آلتره کنیم ، نت " لا بمل " به دست می آید .

این آکورد اگر به شکل " معکوس اول " به کار  رود ، آکورد 6 افزوده به دست می آید که بسیار پرکاربرد و خوش نواست. ( آن را با ساز بیازمایید )

بنابراین اینجانب ، رابعه ( عسل ) رضوی آموزگار و نگارنده وبلاگ وکالیست معتقدم ،  فا - دو - فا - لا  ( آکورد درجه چهارم ) می تواند ، به آکورد شش افزوده ( فا دیز ، می ، لا بمل) ، وصل شود و در نهایت به آکورد سل ، سی ، ر ، سل ( یعنی آکورد درجه پنجم ) برسد.

استاد پرویز منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی خود ، در ص 155 به نکته ای بسیار مهم اشاره می کنند و آن انواع آکوردهایی است که در آلتراسیون درجات 4 و 5 ، به بالا و پایین ، موسیقی دانان ، ایتالیایی ، فرانسوی ، و آلمانی استفاده می کنند . ایشان عقیده دارند که ، نوع آلمانی این اکورد بهتر  است و استدلال می کنند که امکان مدلاسیون کروماتیک و " آنهارمونیک " Enhamonique  در آن بیشتر است .

آنهارمونیک = نتهایی که همنام نیستند ، اما همصدا هستند و در مدلاسیون کروماتیک ،  به جای یکدگر قابل استفاده اند .

اما درجه چهارم می تواند سوم اکورد درجه دوم هم باشد . اگر چنین شود ، آکورد درجه دوم گام که آکوردی مینور دارد ، به اکورد  ماژور ، دگرگون می شود . همین روش ، را باید برای حل این اکورد به اکورد درجه پنجم به کار گرفت .

درباره درجه پنجم و آلتراسیون و مدلاسیون کروماتیک ، آن در نگاشت دیگری سخن خواهیم گفت .

 

هفت سین وکالیست ( با چیدمانی از تمامی هفت سین های سالهای پیشین ):

 


1 - سوفلور ( کمک یار آواز خوان در صحنه اپرا برای یادآوری کلام یا نت) ،

2 -سینتی سایزر ( یا همان ساز الکترونیکی که برای ساخت صداها و ایجاد آن به کار می رود و ساز اینجانب هم هست ) ،

3 -سودومینانت( چهارمین صدای گام) ،

 4-سوژه ( تم فوگ )

 5 -سیکل اوازی ( مجموعه به هم پیوسته اوازهایی که قطعاتش ، ایده های موسیقایی و آوازهایی روایی هستند و سیر داستانی دارند و این گونه بهم پیوسته اند . در دوره رمانتیک بیشتر  از آن ، بهره گرفته می شد )

 6- سوییت ( موومان های دوره باروک با الهام از رقص های هم تنالیته  ، که ضرباهنگ و وزن و حالت های مختلف دارند )

7- سیتار ( مشهورترین ساز کوردوفون  در هند ، ساز زهی - زخمه ای ، با 19 تا 23 پرده جابجا شونده   که با هفت سیم اصلی نواخته می شود و دیگر سیمها ، همنوای با آن  7 سیم ، نوسان می کنند )

{توضیحات برگرفته از کتاب درک و دریافت موسیقی - راجر کیمی ین - ص 882}

 

آموزگار و وبلاگر : رابعه ( عسل ) رضوی

https://facebook.com/vocalistsoprano

https://facebook.com/vocalistmezzosoprano

https://facebook.com/groups/vocalistmezzosoprano

http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir

(C) 

2003 -2014

Teacher + Blogger : Rabeah ( Asal) Razavi

Iran , Karaj , Chahar Bagh


 
 
ادامه موضوع 6N و آکوردهای درجه دوم و سوم گامها در مدلاسیون کروماتیک در موسیقی
نویسنده : رابعه ( عسل ) رضوی ، Rabeah( Asal) Razavi - ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
 

درود بر همراهان وبلاگ وکالیست سوپرانو 

در نگاشته پیشین در باب درجه دوم آکورد در آن هنگام که در مدلاسیون 6N  ، در جملات هارمونی به کار می رود ، سخن گفتیم .

این آکورد در حقیقت ، یک اکورد " مینور " است و با دیز دار شدن یا بمل دار شدن  یا همان آلتراسیون ، به گونه آکورد ماژور کامل و در شکل معکوس اول ، به کار برده می شود و این دگرگونی برخاسته از همین  آلتراسیون   "نت پایه "و  " نت پنجم "  به سمت پایین است.

اما آکوردهای ماژور  چه در شکل پایگی و چه در شکل معکوس اول ، می تواند با

" مدلاسیون "  در نگارش آکوردها و ساخت جملات هارمونیک در موسیقی ، به کار رود.

بهترین راه این است که مبنا را این بدانیم که یکی از آکوردهای ما 6N  است . آن گاه از این مجموعه  آکورد که برای نمونه از " دو ماژور " آغاز شده است را به آکورد درجه پنجم در شکل معکوس مدلاسیون کنیم.

نمونه :

دو سفید باس  - دو میانه سفید تنور - سل گرد در آلتو - می گرد در سوپرانو در چهار بخش صدایی و می سفید در بخش باس و سی سفید در بخش تنور برای میزان نخست

 نتهای ر سفید/ باس ، ر میانه گرد /تنور ،  لا سفید/ آلتو ، فا سفید / سوپرانو 

سی سفید / باس  ،                           ، سی سفید / آلتو ، سل سفید /سوپرانو

که این آکورد همان شش-  ناپولیتن  6N در این مجموعه اکوردهاست که دز میزان دوم به کار برده شده است .

می توانیم از این آکورد به میزان سوم برسیم که  دو دیز گرد در بخش باس ، دو دیز میانه در بخش تنور ، لا دیز سفید در بخش آلتو ، و فا دیز سفید در بخش سوپرانو و نیز ،

سل دیز  /سفید در بخش آلتو و  می دیز /سفید در بخش سوپرانو و  یک نت سیاه سی در بخش تنور است .

فا دیز گرد / باس ،  لا دیز گرد  / تنور ، فا دیز گرد / آلتو ، فا دیز اکتاو گرد در بخش سوپرانو

برای میزان پایانی این نمونه از مدلاسیون ، در نظر گرفته می شود .

در نمونه ای که بررسی شد آکورد درجه پنجم معکوس دو ماژور ، آکوردی است که در " فا دیز ماژور " ، دیز دار شده و آلتراسیون گشته است.

***

درجه III - می دانیم که در ماژور ها درجات 3 و 4 ، با هم نیم پرده  فاصله دارد و این قاعده مشهور ماژورهاست .

پس نیازی به آلتراسیون به بالا ( دیز پذیرفتن درجه سوم گام ) نیست . خود درجات گام با هم نیم پرده طبیعی ، فاصله دارند

در   آکوردهای مینور ( کوچک ) هم ، اگر بخواهیم درجه سوم را به بالا ، آلتره کنیم ، دگرگونی مد رخ می دهد . این دگرگونی مد در آکورد مینور ، بی مفهوم است.

نتیجه اینکه بهتر است در آکوردهای مینور که بر درجات سوم  گام ساخته می شود ، تنها آن آکوردهایی را به کار گرفت که چنین می کنند و مد را دگرگون می سازند و دیگر آلتراسیونها را نباید به کار گرفت.

استاد منصوری در کتاب هارمونی تحلیلی در ص 154 ،  نمونه ای را بیان می دارند  و آن اینکه بهتر است " شکلی از آلتراسیون را به کار بریم که نتهای " پایه " و " پنجم " تنها یک بار ، استفاده شوند و پنجم آکورد را هم تکرار کنیم.  فاصله پایه تا سوم باید در بخشهای  کمابیش" دور " از هم ، تنظیم گردد . هر دوی نتها با حل درست  خود ، به آکورد درجه دو ماژور یا مینور ، حل می شوند. درجه سوم گام به پایین ، آلتره می شود و مد ماژور ، هیچ تغییری نمی کند . امکان مدلاسیون پیش رونده را هم فراهم می کند. ایشان معتقدند این آلتراسیون زمانی درست است که آکورد شکل " معکوس اول " داشته باشد.

نمونه :

می سفید در بخش باس / سل گرد در بخش تنور / دو میانه سفید در بخش آلتو / سل گرد در بخش سوپرانو

می بمل  سفید در بخش باس /  دو دیز سفید در بخش آلتو  در میزان نخست

رگرد / باس ، لا گرد / تنور ، ر گرد / آلتو ، فا دیز گرد ، سوپرانو

تحلیل من ،رابعه ( عسل ) رضوی ، نگارنده و آموزگار وبلاگ وکالیست این است که چون  آکورد اول درجه سوم گام دو ماژور است ، و نت بخش باس که می در این نمونه است به سمت پایین آلتره شده و بمل پذیرفته  و در بخش تنور نت دو ، رو به بالا ، آلتره شده و دیز پذیرفته و می دانیم آکورد در شکل معکوس اول آمده ، دلیل این چینش ، تنظیم بخشهای پایه و سوم ، دور از هم است. به یاد دارید که پیشتر گفته ایم باید بخشهای بالا ( همانند تنور ) ، بر خلاف باس ، نوشته شوند. این چیدمان بسیار درستی برای درجه سوم و آکوردهای آن است.

در آموزه های نگاشت آینده ، به  مدلاسیون کروماتیک و آلتراسیون و درجه چهارم IV  می پردازیم.

منبع آموزشی این بخش از آموزشهای وبلاگ وکالیست :  هارمونی تحلیلی - استاد پرویز منصوری - فصل یازدهم

آموزگار : رابعه ( عسل ) رضوی

https://facebook.com/vocalistmezzosoprano

https://facebook.com/vocalistsoprano

https://facebook.com/groups/vocalistmezzosoprano

(C)

2014 -2003

Teacher + Blogger :Rabeah ( Asal ) Razavi

 


 
 
مدلاسیون کروماتیک - آلتراسیون های درجه دوم گام - روش 6 ناپولیتن (6N)
نویسنده : رابعه ( عسل ) رضوی ، Rabeah( Asal) Razavi - ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
 

درود بر همراهان وبلاگ وکالیست سوپرانو

اگر به یاد داشته باشید درباره " مدلاسیون  کروماتیک " سخن می گفتیم و اینکه درجات مختلف گام در آلتراسیون چه دگرگونی هایی می یابند .

به درجه یکم اشاره کردیم و اکنون به   درجه دوم  گام می پردازیم .  درجه دوم گام می تواند هم  آلتراسیون بالارونده داشته باشد و هم آلتراسیون به سوی پایین را بپذیرد .این بدان مفهوم است که  برای نمونه اگر نت درجه دوم گام در خط سوپرانو  آمده باشد می توان آن را به درجه سوم گام ، " حل هارمونیک " کرد . فرض کنیم این نت ،  "ر دیز " است و در هنگام نت نویسی آن را برای بخش سوپرانو در نظر گرفته ایم و در بخشی از ملودی ، آمده است . اکنون می توانیم ، برای حل ، به نت " می " بیندیشیم که نت درجه "سوم " گام دو ماژور است که قطعه الگو را در آن نوشته ایم .

حال اگر  وضعیت این نت ،  به آکورد " سل - سی - سل  - ر " که آکورد ساخته شده روی درجه پنجم  گام الگوی دو ماژور است را بسنجیم  می توانیم نت را در خط ملودی سوپرانو ، پس از ر بکار ، به شکل ردیز  بیاوریم .آنگاه همین آکورد را همانند همه وصلهای آشنای " پنج به یک " ، از آکورد درجه پنجم به آکورد درجه اول ، وصل کنیم " دو - دو -سل - می "

یا اگر نت درجه دوم که " ر " است را پایه آکورد درجه دوم " ر - لا - فا - ر " ، در چیدمانی هارمونیک و در چهار بخش صدایی در نظر بگیریم ، می توانیم به " آلتراسیون بالارونده " هم بیندیشیم یا به بیان ساده تر ، آن را بر درجه سوم گام  " حل " کنیم  و در اینجا از سوم آکورد در پیوند با آکورد درجه سوم بهره گیریم .

نمونه : " ر - لا - فا - ر " به " ردیز - فا دیز - دو " به " می - سل - سل - سی " که  از ر به ر دیز به می در بخش سوپرانو رسیده ایم . " ر " درجه دوم ، " می " درجه سوم گام دو ماژور است و " حل " صورت پذیرفته است.

یا اگر بخواهیم  در درجه دوم ،پایه آکورد را بیاوریم ، و آن را "تکرار" کنیم ، یکی از این دو  را دیز دار می کنیم . 

استاد "پرویز منصوری "در کتاب " هارمونی تحلیلی " ص 151 ، به این نکته اشاره می کنند و بیان می دارند که " ناگزیر یکی از آنها رو به بالا آلتره می شود و نت دیگر با حرکت متصل به پایین ، هفتم آکورد را تامین می کند و نت 7 می تواند به فاصله هفتم کاسته بیاید که  امکان مدلاسیون به آکورد مینور " سل دیز-سی - ر دیز -سل دیز " می یابد .

این به چه معناست ؟ 

تحلیل وبلاگ وکالیست و اینجانب ، رابعه ( عسل ) رضوی این است که  اگر ما  آکورد درجه دوم را داشته باشیم  که " ر -فا - لا " یا در شکل چهار صدایی اش " ر - لا - فا - ر " است ، برای اینکه بخواهیم به " مدلاسیون کروماتیک " برسیم ، باید نت ر که درجه دوم گام است را " دیز دار " کنیم( = به بالا آلتره کنیم) ، و آن را به شکل " ردیز " در  پایه آکورد که بخش " باس "  در شکل پایگی است بیاوریم ، و دیگر نتهای آکورد را بر اساس آن بنویسیم . "ر دیز - فا دیز-  لا- دو دیز "

و در پایان " سل دیز در باس - سل دیز در بخش تنور و هر دو در کلید فای خط چهازم - ر دیز در بخش آلتو - سی   در بخش سوپرانو" که  همان آکورد درجه پنجم مینوری است که اشاره شد را در چهار بخش صدایی بنویسیم .

اما اگر درجه دوم گام ، بخواهد به سمت پایین آلتره شود ، کار آسان نیست . دلیل آن بمل دار شدن  آکورد ر - فا - لا است که ناگه تبدیل به  آکوردی "افزوده" می شود.

" ربمل - فا - لا بمل    ..... " به آکورد درجه یکم " که " دو - می - سل " 

  که در آلتراسیون به همراه  درجه پنجم آن ، " بمل دار " کنیم  وبه آکورد درجه یک وصل کردیم اما با حطای مشهور " پنجم پی در پی " روبرو می شویم . در نهایت راه درست این است که از این خطا بگریزیم و  آکورد " معکوس اول " ،  را جانشین آکورد پایگی کنیم .  در "حل " این کار به " 6 ناپولیتن " ، Neapolitan 6 مشهور است .

کار 6 ناپولیتن این است که دوبار آکورد درجه دوم  را بیاوریم  .یک بار آن را در "یکم پایه " و  دگربار ، در  " سوم آکورد " در خط ملودی ، قرار دهیم . استاد منصوری معتقدند دلیل به کار بردن این عنوان ، بهره گیری از "کادانسهای ادبیات موسیقایی بنادر " ناپل " است . 

اگر از گذشته به یاد داشته باشید ، کادانس به مفهوم پایان بندی قطعه است .

 به 6 ناپولیتن  و درجه دوم و سوم گام در نگاشته آینده باز هم خواهیم پرداخت .

کتاب مرجع : " هارمونی تحلیلی " - استاد پرویز منصوری - فصل یازدهم

آموزگار وبلاگ وکالیست سوپرانو : رابعه ( عسل )رضوی

(C)(2003 -2014)

Teacher : Rabeah (Asal) Razavi

https ://facebook.com/vocalistmezzosoprano

https://facebook.com/groups/vocalistmezzosoprano

https://facebook.com/vocalstsoprano
 
 
← صفحه بعد